UBYTOVACÍ ŘÁD

Ubytovací řád

 • Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 • Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 17 hodin. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
 • Host užívá pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.
 • Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení.
 • Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu.
 • V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně a osobním účelům.
 • Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit v recepci ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.
 • Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Na pokojích a ve všech interiérech je zakázáno kouřit.
 • V době od 22 hodin do 6 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.
 • Za peníze a cennosti si host zodpovídá sám.
 • V ubytovacím zařízení je možné umístit jen drobná psí plemena. Ostatní dle dohody.
 • Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, a to předem. Ceník ubytování a služeb je vystaven v recepci a na webových stránkách penzionu. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby. Stížnosti hostů, případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení, přijímá vedení ubytovacího zařízení.

Storno poplatky

 • Při odstoupení od smlouvy před nástupem na pobyt či zahájení služeb je zákazník povinen zaplatit odstupné:
 • A1/ 39 až 30 dní ………… 10% z předem stanovené ceny za ubytování (platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt)
 • A2/ 39 až 30 dní ………… 10% z předem domluveného rozpočtu akce (platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na čerpání služeb poskytnutých penzionem)
 • B1/ 29 až 14 dní ………… 30% z předem stanovené ceny za ubytování (platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt)
 • B2/ 29 až 14 dní ………….30% z předem domluveného rozpočtu akce (platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na čerpání služeb poskytnutých penzionem)
 • C1/ 13 až 7 dní ………….. 50% z předem stanovené ceny za ubytování (platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt)
 • C2/ 13 až 7 dní ………….. 50% z předem domluveného rozpočtu akce (platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na čerpání služeb poskytnutých penzionem)
 • D1/ 6 až 1 den ……………100% z předem stanovené ceny za ubytování (platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na pobyt)
 • D2/ 6 až 1 den ……………100% z předem domluveného rozpočtu akce (platí pro zákazníky, kteří potvrdili závaznou objednávku na čerpání služeb poskytnutých penzionem)
 • Pokud zákazník nenastoupí pobyt či nezahájí čerpání služeb a tuto skutečnost písemně neoznámí, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% z předem stanovené ceny za ubytování nebo 100% z ceny předem domluveného rozpočtu akce.

Ubytovací řád a storno poplatky jsou platné od 1. 10. 2007